09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

Pseudo Class Selectors

:empty انتخابگر :empty المان هایی را انتخاب می کند که محتوایی ندارند یا به تفسیری دیگر شامل یک تگ HTML هستند. کاربرد این انتخابگر برای زمانی است که می خواهیم المان خالی یک فاصله ایی را ایجاد کند ( مثلا padding داشته باشند. ) یا مثلا برای حذف حاشیه ( border ) یک سلول جدول از جدول می توانیم از این روش استفاده کنیم. CSS div:empty { display: none; } HTML در مثال زیر المانی انتخاب نخواهد شد چون داخل تگ ها...