09902090383

09337734689

تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم

resume.webbyme.ir

تلگرام طراحی سایت وب من

09902090383

09127363007

Top

Javascript

استفاده از کلاس ها در CSS در اولین قدم- برای انتخاب کلاس در CSS یک نقطه می گذاریم.مانند مثال زیر: CSS .className { } بافراخوانی یک کلاس تمام عناصر با آن ویژگی را انتخاب می شوند.برای درک بهتر مطلب به کد زیر دقت کنید: HTML Push Me حالا با فراخوانی کلاس تگ button را انتخاب می کنیم: CSS .big-button { font-size: 60px; padding: 10px; border-radius: 10px; } حالا button به شکل زیر می شود: Push Me کلاس ها در زبان CSS می توانند با حرف، عدد،خط ربط(-)،...